24 czerwca 2024r.
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
Emedica.pl - Internetowy serwis dla Pacjentów
 
Wskazania do badania  ->
 • Stabilna choroba niedokrwienna serca z dużymi cechami niedokrwienia mięśnia serca podczas prób wysiłkowych (test wysiłkowy na bieżni ruchomej, test wysiłkowy echokardiograficzny, próba dobutaminowa). (dotyczy również osób z wariantem bezbólowym choroby niedokrwiennej serca)
 • Brak skuteczności leczenia farmakologicznego choroby niedokrwiennej serca
 • Nawrót dolegliwości bólowych po operacjach założenia bypassów czy PTCA, których nasilenie uniemożliwia normalną aktywność fizyczną
 • Niestabilna choroba niedokrwienna serca
 • Choroba niedokrwienna serca typu Prinzmetala, tzw. angina Prinzmetala
 • Podejrzenie choroby niedokrwiennej serca u osób poddawanych rozległemu zabiegowi chirurgicznemu na naczyniach (operacja tętniaka aorty, operacja tętnic szyjnych)
 • Incydent nagłego zatrzymania krążenia bez zawału mięśnia serca
 • Świeży zawał mięśnia serca w szpitalu z możliwością wykonania zabiegu PTCA lub kardiochirurgicznego założenia bypassów
 • Nawracające dolegliwości bólowe występujące po świeżym zawale mięśnia serca
 • Przed planową operacją korekcji wad zastawek serca u mężczyzny po 35 roku życia lub u kobiety w okresie menopauzy
 • Zaburzenia funkcji lewej komory serca o niewyjaśnionej przyczynie
 • Nawracające, groźne dla życia zaburzenia rytmu serca nie poddające się leczeniu farmakologicznemu
 • Stan po przeszczepie serca
 • Przeciwwskazania do badania  ->
  Przeciwwskazaniem bezwzględnym do wykonania tego badania jest brak zgody pacjenta.
  Przeciwwskazaniami względnymi są sytuacje, gdy możliwe jest zmniejszenie nasilenia zaburzenia zwiększającego ryzyko badania, np. wyrównanie poziomu potasu, obniżenie ciśnienia. Badanie wykonuje się także pomimo istnienia przeciwwskazania, gdy spodziewane korzyści przeważają nad ryzykiem jego wykonania. Wśród przeciwwskazań względnych należy wymienić:
 • Ciężką niewydolność krążenia uniemożliwiającą dłuższe przebywanie pacjenta w pozycji leżącej potrzebnej do wykonania badania
 • Ciężkie nadciśnienie tętnicze, tj. ciśnienie skurczowe przekraczające 200 mmHg
 • Alergię na środek kontrastowy podawany w czasie cewnikowania serca
 • Niskie stężenie potasu we krwi
 • Zatrucie digoksyną
 • Gorączkę
 • Niewydolność nerek
 • Nadczynność tarczycy
 • Stosowanie doustnych leków przeciwkrzepliwych
 • Nawracające groźne dla życia zaburzenia rytmu serca
 • Ciężka niedokrwistość
 • Cel badania  ->
 • Uwidocznienie zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych
 • Ustalenie wskazań i optymalnego sposobu leczenia choroby niedokrwiennej serca
 • W świeżym zawale mięśnia serca umożliwienie przeprowadzenia zabiegu PTCA i uzyskania pełnego udrożnienia naczynia, którego zamknięcie doprowadziło do zawału
 • Przygotowanie  ->
  Sześć godzin przed badaniem należy zaprzestać spożywania pokarmów stałych. Należy wygolić miejsce, w którym nakłute będą naczynia w celu wprowadzenia cewnika. Zwykle stosuje się nakłucie tętnicy udowej i wówczas należy ogolić włosy i oczyścić skórę w okolicy pachwin; rzadziej stosuje się nakłucie tętnicy promieniowej w okolicy nadgarstka. Przed badaniem podaje się zwykle łagodne leki uspokajające i jednorazowo antybiotyk doustnie lub dożylnie w celu przeciwdziałania wystąpieniu ewentualnych zakażeń.
  Opis badania  ->
  Pacjenta umieszcza się w pozycji leżącej pod lampą rentgenowską i rozpoczyna się badanie od nakłucia odpowiedniej tętnicy w celu wprowadzenia przez nią cewnika. Następnie pod kontrolą obrazu rentgenowskiego przemieszcza się cewnik aż do umieszczenia go w początkowym odcinku badanego naczynia wieńcowego. Następnie podaje się środek kontrastowy, który przepływając przez naczynie z prądem krwi uwidacznia przebieg naczynia i ewentualne jego zwężenia.
  W tym czasie wykonuje się rejestrację obrazu rentgenowskiego. Jedno naczynie filmuje się w kilku projekcjach w celu lepszego uwidocznienia. W czasie badania pacjent przebywa stale w pozycji leżącej, zmieniać może się jedynie ustawienie względem niego lampy rentgenowskiej. Po zakończeniu badania usuwa się cewniki i zakłada opatrunek uciskowy w miejscu nakłucia naczyń.
  Możliwe powikłania  ->
 • Powikłania w miejscu nakłucia tętnicy, takie jak: krwiak, tętniak rzekomy, zakrzepica
 • Nagły zgon (u pacjentów z bardzo zaawansowanymi chorobami układu krążenia lub w bardzo ciężkim stanie ogólnym w czasie badania)
 • Zawał mięśnia serca
 • Niedokrwienny udar mózgu
 • Przebicie ściany serca
 • Przebicie naczynia wieńcowego
 • Rozwarstwienie naczynia wieńcowego
 • Reakcje omdleniowe
 • Reakcje alergiczne na podawany w czasie badania roztwór kontrastowy
 • Podpis  ->
  Opracował
  lek. med. Wiktor Kuliczkowski

  Nota prawna


  Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.